Autoškola Zivaladalší informace

VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve vydávání řidičských průkazů. Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.
Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici budou fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci budou pořizovat na místě. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti. Ustanovení o vydávání řidičského průkazu nadále obsahuje § 109 zákona č. 361/2000 Sb., (např. komu se vydává řidičský průkaz, co je podkladem pro vydání, jakou formu musí mít žádost, lhůty vydání, platnost a převzetí řidičského průkazu).

Platnost řidičských průkazů
Řidičský průkaz se vydává mimo jiné i držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu nebo je neplatný podle § 118 (uvedené údaje o řidičském oprávnění neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy nebo je poškozený tak, že jsou záznamy nečitelné). Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.

Platnost řidičských průkazů (§ 110)
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
Ustanovení vymezuje dobu administrativní platnosti, jejím uplynutím však nezaniká řidičské oprávnění.

Lhůty pro vydání ŘP
Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.

Zkrácená lhůta pro vydání ŘP
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v odstavci 2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

Správní poplatky
Zákon č. 199/2017 Sb., novelizuje také zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven na 200 Kč, vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě na 700 Kč.

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Získali jste 12 trestných bodů? Po uplynutí jednoho roku Vám pomůžeme získat zpět řidičský průkaz.
Nebo Vám uplynula doba, kdy jste měli udělen zákaz řízení, či jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než 3 roky? Neváhejte a ozvěte se.


Co je k tomu potřeba?
  • žádost o řidičské oprávnění (dostanete u nás)
  • posudek zdravotní způsobilosti (dostanete u nás)
  • dopravně psychologické vyšetření (poskytneme kontakt na dopravního psychologa) cena cca 2000,-Kč
  • výpis z evidenční karty řidiče osobně vyřídíte na úřadu obce s rozšířenou působností - evidence řidičských průkazů
  • usnesení, nebo rozhodnutí soudu o ukončení, nebo podmínečném ukončení trestu zákazu řízení, v případě, že jste dostali zákaz řízení nařízený správním orgánem, nebo soudem.

V ceně 2 900,- Kč je zahrnuto vyřízení formalit ke zkoušce (přihlášení ke komisaři), 3x45 minutová jízda a přistavení vozidla a účast učitele na zkoušce.